Menjadi Penyelenggara pendidikan di Tingkat Menengah Pertama, untuk mewujudkan Islam sebagai  rahmatan lil’alamin.